Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Dawne pismo

Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl, telefon: +48 12 370 56 00, faks: +48 12 370 56 98, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dawne pismo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Uwaga zasadnicza: strona prezentuje skany materiałów archiwalnych (pisanych odręcznie dokumentów tekstowych) w celu nauki ich odczytywania; z uwagi na swój cel, jak też charakter i postać prezentowanych treści graficznych, korzystanie ze strony może być bardzo utrudnione lub niemożliwe dla osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza dla użytkowników słabowidzących i niewidomych).

Treści niedostępne

 • brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej,
 • brak możliwości zwiększenia interlinii pomiędzy wierszami oraz odstępów pomiędzy wyrazami i literami,
 • możliwość powiększenia rozmiaru tekstu tylko części treści opublikowanych na stronie,
 • niektóre elementy tekstowe (kolory nagłówków i wyróżnień) mają zbyt niski kontrast w stosunku do tła (poniżej 4,5:1),
 • brak możliwości obsługi strony z użyciem klawiatury,
 • brak skiplinków,
 • zwijalne/rozwijane menu w nagłówku strony,
 • błędy związane z nieprawidłową strukturą nagłówków,
 • błędy parsowania związane z prezentowaniem treści mogące skutkować problemami z interpretacją znaczników HTML przez programy komputerowe,
 • słaba rozpoznawalność linków - odnośniki wyróżnione są niekontrastowym kolorem (ulegają podkreśleniu dopiero po najechaniu na nie myszką),
 • informacja o stopniu trudności ćwiczeń i gier na stronie (skala: łatwa, trudna, bardzo trudna) jest przekazywana jedynie za pomocą koloru,
 • wybór odnośników linkowanych na stronie powoduje ich otwarcie w nowym oknie i brak jest ostrzeżenia o tym,
 • zastosowanie dwóch krojów czcionek, w tym jedna to italika,
 • slider na stronie głównej nie posiada możliwości zatrzymania automatycznie przewijających się treści,
 • w grach: Połącz w pary, Archiwalne puzzle, Ukryte obrazki dostępne są interaktywne gry z ruchomymi elementami graficznymi, których obsługa możliwa jest tylko za pomocą myszki,
 • zastosowanie zabezpieczenia typu CAPTCHA w formularzach kontaktowym i zamówienia newslettera, z możliwością odsłuchania alternatywnego tekstu w j. angielskim,
 • nie wszystkie elementy graficzne prezentowane na stronie posiadają tytuły i alternatywne opisy,
 • dla grafik dostępnych we Wzornikach liter zamieszczonych w poszczególnych Ćwiczeniach praktycznych, część tytułów i alternatywnych opisów jest zdublowana (dotyczy liter dostępnych w wersji majuskulnej i minuskulnej),
 • na stronie występuje specjalistyczne słownictwo,
 • materiały graficzne publikowane na stronie (skany historycznych dokumentów tekstowych) są świadomie dobierane pod względem ich trudności w odczycie; okno wykonywania ćwiczeń na stronie Ćwiczenia praktyczne jest wprawdzie wyposażone w 5-krotny zoom, jednak właściwości historycznych dokumentów mogą utrudniać lub uniemożliwiać ich odczyt przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • gry w zakładce Wirtualne skryptorium oraz gra Tajemnice XVII-wiecznego Krakowa (w zakładce Ukryte obrazki) nie działają. Są oparte na wtyczce Adobe Flash Player, która od 2021 r. utraciła wsparcie producenta i z uwagi na luki w bezpieczeństwie jej obsługa została wyłączona przez przeglądarki internetowe.

Wyłączenia:

 • część plików graficznych (materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
 • część zamieszczonych na stronie treści nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań przez Archiwum oraz nie była aktualizowana po 23 września 2019 r. lub poddawana przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Lelek, koordynator do spraw dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie, e-mail: elelek@ank.gov.pl, telefon: +48 12 370 56 30.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków zajmowanych przez Archiwum

Kraków, ul. Rakowicka 22E

Główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie (zwana dalej ANK) mieści się w pięciokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek ANK nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Po lewej stronie bramy wjazdowej znajduje się domofon. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. Ogólnodostępna szatnia po prawej stronie, aula po lewej. Po lewej stronie jest winda oraz klatka schodowa wyposażona w poręcz. Na pierwszym piętrze mieści się czytelnia. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się przejścia zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz technicznych.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek ANK zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania (C15). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy ANK. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Archiwum na każdym piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Archiwum po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: +48 12 370 56 00.
  Kontakt z Archiwum jest możliwy w szczególności poprzez:
 • wykonanie rozmowy telefonicznej, centrala: +48 12 370 56 00
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres ogólny Archiwum: sekretariat@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E
 • przesłanie faksu: +48 12 370 56 98
 • skorzystanie z platformy usług elektronicznych ePUAP

Przy wejściu po lewej stronie znajduje się urządzenie AED.

 

Oddział w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 12

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu mieści się przy ul. 29 Listopada 12.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.:
  Budynek Oddziału w Nowym Sączu nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.
 2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników:
  Po wejściu do holu po lewej stronie znajduje się sala wielofunkcyjna, gdzie organizowane są rożne przedsięwzięcia Archiwum, dalej po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, szatnia, a jeszcze dalej po lewej stronie jest wejście do czytelni. Po lewej stronie są dwie toalety (żeńska i męska). W holu naprzeciw wejścia do czytelni, znajduje się defibrylator AED.  Na piętrze znajdują się pokoje biurowe, nieodstępne dla wszystkich. Wejście możliwe poprzez otwarcie drzwi kartą dostępu przez pracownika Archiwum. Na końcu holu i korytarza jest wejście do części magazynowej, również niedostępne dla osób postronnych. Dostawa akt do Archiwum odbywa się poprzez rampę wjazdową w połowie długości budynku (przed parkingiem). Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy Oddziału. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wjazdem na parking, należy zgłosić przez domofon ochronie budynku otwarcie bramy wjazdowej.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Oddziału w Nowym Sączu, obok szatni na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: +48 12 370 56 16.
  Kontakt z ANK Oddział w Nowym Sączu jest możliwy w szczególności poprzez:
 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel.: +48 12 370 56 16
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: biuro.nowysacz@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: ul. 29 Listopada 12, 33-30 Nowy Sącz

 

Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16

Siedziba ANK Oddział w Tarnowie mieści się trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Chemicznej 16 (dzielnica Mościce).

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Budynek Oddziału posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie od strony ul. Chemicznej (północno-wschodnia strona budynku). Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa z której prowadzą w górę wąskie strome schody, zakręcające w lewo na półpiętro tej części budynku, do jego części biurowej. Po prawej stronie wyposażone są w poręcze. Wejście techniczne znajduje się od południowo-wschodniej strony (ul. Chemiczna). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie stosownych prac projektowych i wykonawczych architektonicznych i budowlanych pozwalających na zmianę sposobu przemieszczania się do części biurowej i czytelni Oddziału.
 2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników:
  Po wejściu stromymi schodami, na półpiętrze znajduje się długi korytarz po którego prawej stronie mieszczą się pokoje biurowe Oddziału. Na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się wąskie pięciostopniowe schody prowadzące w dół bezpośrednio do czytelni Oddziału. Schody nie są wyposażone w poręcze. Z czytelni korytarz prowadzi do części magazynowej i toalet. Wejście do toalety ogólnodostępnej znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek Oddziału przy ul. Chemicznej 16 znajduje się w odległości ok. 500 m od dworca PKP stacji Tarnów-Mościce znajdującego się przy tej samej ulicy. Dojazd z centrum Tarnowa autobusami komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Chemicznej i oddalony jest ok. 100 m (linia nr 14). Zajezdnia autobusowa w Mościcach w odległości ok. 800 m (linie nr 0, 1, 9, 14). Bezpośrednio przy budynku znajdują się bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejny duży parking w odległości ok. 100 m.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Oddziału brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: +48 14 633 06 21
  Kontakt z Archiwum Oddział w Tarnowie jest możliwy w szczególności poprzez:
 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel.: +48 14 633 06 21
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: tarnow@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 16
 • przesłanie faksu: +48 14 633 06 21

 

Sekcja w Nowym Targu, Osiedle na Skarpie 11/9

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu, w skład którego wchodzi Sekcja w Nowym Targu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na Osiedlu Na Skarpie 11/9.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek Sekcji w Nowym Targu posiada bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnej (poziome i pionowe) i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia Archiwum są zlokalizowane na tzw. „wysokim parterze” stąd wejście jest możliwe po pokonaniu kilkunastu schodów zabezpieczonych w poręcze po jednej i drugiej stronie. Brak windy. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na tarasie przed głównym wejściem do Archiwum lub przed budynkiem Szkoły. Administratorem budynku jest Gmina Miasto Nowy Targ. Jak wynika z posiadanych informacji nie są planuje w najbliższej przyszłości prace remontowe dot. montażu platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na swobodny wjazd na poziom wejścia do omawianego budynku.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Sekcja w Nowym Targu zajmuje na jednym poziomie trzy pomieszczenia biurowo - administracyjne z węzłem sanitarnym (toaleta). Sekcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek Szkoły Podstawowej, w którym mieści się siedziba Archiwum jest zlokalizowany na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Szkoła posiada własny bezpłatny parking, gdzie istnieje możliwość pozostawienia pojazdów osób odwiedzających Archiwum. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 200 m przy ul. Ludźmierskiej.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Sekcji w Nowym Targu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Sekcji po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: +48 18 266 35 48.
  Kontakt z Sekcją w Nowym Targu jest możliwy w szczególności poprzez:
 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel. +48 18 266 35 48
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: nowytarg@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 34-400 Nowy Targ, Os. Na Skarpie 11/9

 

Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

Do budynków Archiwum można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynkach Archiwum nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynkach Archiwum nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1243) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) Archiwum , na zasadach określonych poniżej, zapewnia dostęp do świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą platformy usług elektronicznych ePUAP. Po dokonaniu zgłoszenia Archiwum jest zobowiązane do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. Archiwum, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • dotarcie do informacji na stronie jest możliwe poprzez: mapę strony, wyszukiwarkę i menu (spis treści),
 • na stronie zastosowane są tzw. okruszki, które ułatwiają użytkownikom orientację w obrębie strony
   

Inne informacje i oświadczenia

Archiwum nie udostępnia obecnie żadnych aplikacji mobilnych.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces. Staramy się zapewnić dostępność i użyteczność naszej strony, w przypadku uwag prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie - Edytą Lelek, adres e-mail: elelek@ank.gov.pl, tel. +48 12 370 56 30.