Zapisz się do newslettera

Regulamin usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo

Aby zapisać się do newslettera wpisz poniżej adres e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości.
Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w poniższym formularzu jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod 31-510) przy ul. Rakowickiej 22E, tel. 12 370 56 00, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl. Dane te są przez Archiwum gromadzone i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyłącznie w celu przesyłania Państwu newslettera serwisu internetowego Dawne pismo. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – tel. 12 370 56 31, e-mail: iod@ank.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Archiwum Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00–193 Warszawa, ul. Stawki 2). Dane osobowe przekazane przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane będą przechowywane w Archiwum przez okres zamawiania przez Państwa newslettera serwisu internetowego Dawne pismo.