Ćwiczenie 7

Spis ludności miasta Krakowa z 1850 r.

Spisy powszechne sporządzane przez administrację państwową, do celów m.in. ewidencyjnych i skarbowych, przeprowadzane były juz w starożytności. Pierwszym spisem ludności na ziemiach polskich był spis przeprowadzony w 1789 r., aczkolwiek nie objął on wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej (wyłączone byly z niego stany uprzywilejowane, tj. duchowieństwo i szlachta). Władze austriackie przeprowadzały na terenach monarchii spisy powszechne regularnie, stąd dla Krakowa z tego okresu istnieją spisy ludności z lat 1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910.
Spisy były spisami imiennymi, sporządzano je według dzielnic, ulic, domów i mieszkań. Pytano m.in. o nazwisko, stan cywilny, wiek i miejsce urodzenia, zawód, wyznanie.

ANK, Spis ludności miasta Krakowa z 1850 r., sygn. 29/84/5