Reuse i ochrona danych osobowych

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionych w serwisie dawne pismo

Materiały prezentowane w serwisie (tj. kopie cyfrowe materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie wraz z opisami) dostępne są:

  • bezpłatnie do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, ze zm.) w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu (osobiste prawa autorskie) będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu.
     

Ograniczenia ponownego wykorzystywania uregulowane są w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, ze zm.). W przypadku ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych w serwisie dawnepismo.ank.gov.pl, zaleca się poinformować o źródle i czasie pozyskania informacji z serwisu (nazwa archiwum, zespół, sygnatura, link do skanu, czas dostępu). Szczegółowe warunki udostępniania oryginalnych materiałów archiwalnych, wyszukiwania informacji i wykonywania usług reprograficznych przez Archiwum Narodowe w Krakowie, w tym także dla ponownego wykorzystywania, regulują odrębne przepisy.

 

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie dawne pismo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”), Archiwum Narodowe w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo jest Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Narodowym w Krakowie - e-mail: iod@ank.gov.pl, tel.: 12 370 56 31.
3. Dane osobowe podane przez użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo są przez Archiwum przetwarzane wyłącznie do celów odpowiedzi na przesłane zapytania lub świadczenia usługi newsletter.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
• mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do tego z mocy prawa,
• nie będą podlegały profilowaniu,
• nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania lub usługi newsletter.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
• żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Archiwum z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania danych osobowych,
• w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby - przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika można przesłać e-mailem na adres: iod@ank.gov.pl, pocztą tradycyjną na adres: Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Archiwum przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczenie lub niemożliwość udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub realizacji usługi newsletter.
8. Dane osobowe podane przez użytkownika w celach kontaktowych będą przetwarzane przez Archiwum do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Dane osobowe podane przez użytkownika zamawiającego newsletter serwisu internetowego Dawne pismo będą przetwarzane przez Archiwum przez okres zamawiania tego newslettera.

 


Regulamin usługi newsletter serwisu Dawne pismo