Reuse i ochrona danych osobowych

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionych w serwisie dawne pismo

Materiały prezentowane w serwisie (tj. kopie cyfrowe materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie wraz z opisami) dostępne są:

  • bezpłatnie do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352) w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu (osobiste prawa autorskie) będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu.

 

Ograniczenia ponownego wykorzystywania uregulowane są w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352). W przypadku ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych w serwisie dawnepismo.ank.gov.pl, zaleca się poinformować o źródle i czasie pozyskania informacji z serwisu (nazwa archiwum, zespół, sygnatura, link do skanu, czas dostępu). Szczegółowe warunki udostępniania oryginalnych materiałów archiwalnych, wyszukiwania informacji i wykonywania usług reprograficznych przez Archiwum Narodowe w Krakowie, w tym także dla ponownego wykorzystywania, regulują odrębne przepisy.

 

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie dawne pismo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, Archiwum Narodowe w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod 30ؘ–960) przy ul. Siennej 16, tel. 12 422 40 94, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w Archiwum należy kontaktować się z p. Renatą Chlewicką, Inspektorem ochrony danych w Archiwum – tel. 12 422 40 94 w. 29, e-mail: iod@ank.gov.pl.
3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo są przez Archiwum przetwarzane wyłącznie do celów odpowiedzi na przesłane zapytania lub świadczenia usługi newsletter.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
• mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do tego z mocy prawa,
• nie będą podlegały profilowaniu,
• nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania lub usługi newsletter.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86).
7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych będą przetwarzane przez Archiwum przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a także przez wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania dokumentacji, określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce.
8. Dane osobowe podane przez Użytkownika zamawiającego newsletter serwisu internetowego Dawne pismo będą przetwarzane przez Archiwum przez okres zamawiania tego newslettera.
9. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
• art. 16 RODO „Prawo do sprostowania danych” w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne lub dokumentację osobowo-płacową i inną dokumentację niearchiwalną przechowywaną na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprostowania i uzupełnienia są przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych;
• art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO „Prawo do ograniczenia przetwarzania”, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
10. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 


Regulamin usługi newsletter serwisu Dawne pismo