Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Dawne pismo

Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl, telefon: +48 12 422 40 94, +48 12 421 27 90, faks: +48 12 421 35 44, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dawne pismo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Uwaga zasadnicza: strona prezentuje skany materiałów archiwalnych (pisanych odręcznie dokumentów tekstowych) w celu nauki ich odczytywania; z uwagi na swój cel, jak też charakter i postać prezentowanych treści graficznych, korzystanie ze strony może być bardzo utrudnione lub niemożliwe dla osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza dla użytkowników słabowidzących i niewidomych).

Treści niedostępne

 • brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej,
 • brak możliwości zwiększenia interlinii pomiędzy wierszami oraz odstępów pomiędzy wyrazami i literami,
 • możliwość powiększenia rozmiaru tekstu tylko części treści opublikowanych na stronie,
 • niektóre elementy tekstowe (kolory nagłówków i wyróżnień) mają zbyt niski kontrast w stosunku do tła (poniżej 4,5:1),
 • brak możliwości obsługi strony z użyciem klawiatury,
 • brak skiplinków,
 • zwijalne/rozwijane menu w nagłówku strony,
 • błędy związane z nieprawidłową strukturą nagłówków,
 • błędy parsowania związane z prezentowaniem treści mogące skutkować problemami z interpretacją znaczników HTML przez programy komputerowe,
 • słaba rozpoznawalność linków - odnośniki wyróżnione są niekontrastowym kolorem (ulegają podkreśleniu dopiero po najechaniu na nie myszką),
 • informacja o stopniu trudności ćwiczeń i gier na stronie (skala: łatwa, trudna, bardzo trudna) jest przekazywana jedynie za pomocą koloru,
 • wybór odnośników linkowanych na stronie powoduje ich otwarcie w nowym oknie i brak jest ostrzeżenia o tym,
 • zastosowanie dwóch krojów czcionek, w tym jedna to italika,
 • slider na stronie głównej nie posiada możliwości zatrzymania automatycznie przewijających się treści,
 • w grach: Połącz w pary, Archiwalne puzzle, Ukryte obrazki i Wirtualne skryptorium dostępne są interaktywne gry z ruchomymi elementami graficznymi, których obsługa możliwa jest tylko za pomocą myszki,
 • zastosowanie zabezpieczenia typu CAPTCHA w formularzach kontaktowym i zamówienia newslettera, z możliwością odsłuchania alternatywnego tekstu w j. angielskim,
 • nie wszystkie elementy graficzne prezentowane na stronie posiadają tytuły i alternatywne opisy,
 • dla grafik dostępnych we Wzornikach liter zamieszczonych w poszczególnych Ćwiczeniach praktycznych, część tytułów i alternatywnych opisów jest zdublowana (dotyczy liter dostępnych w wersji majuskulnej i minuskulnej),
 • na stronie występuje specjalistyczne słownictwo,
 • materiały graficzne publikowane na stronie (skany historycznych dokumentów tekstowych) są świadomie dobierane pod względem ich trudności w odczycie; okno wykonywania ćwiczeń na stronie Ćwiczenia praktyczne jest wprawdzie wyposażone w 5-krotny zoom, jednak właściwości historycznych dokumentów mogą utrudniać lub uniemożliwiać ich odczyt przez osoby z niepełnosprawnościami.
   

Wyłączenia:

 • część plików graficznych (materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
 • część zamieszczonych na stronie treści nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań przez Archiwum oraz nie była aktualizowana po 23 września 2019 r. lub poddawana przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Lelek, koordynator do spraw dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie, e-mail: elelek@ank.gov.pl, telefon: +48 12 422 40 94.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Narodowe w Krakowie posiada 5 oddziałów położonych na terenie Krakowa, 3 oddziały zamiejscowe w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie oraz 2 ekspozytury - w Nowym Targu i Spytkowicach. Adresy, opisy i mapy dojazdu do poszczególnych lokalizacji znajdują się pod linkiem: https://ank.gov.pl/zalatw-sprawe/wizyta-w-czytelni/jak-do-nas-dojechac/.
Aktualnie żaden z budynków nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • dotarcie do informacji na stronie jest możliwe poprzez: mapę strony, wyszukiwarkę i menu (spis treści),
 • na stronie zastosowane są tzw. okruszki, które ułatwiają użytkownikom orientację w obrębie strony
   

Inne informacje i oświadczenia

Archiwum Narodowe w Krakowie nie zapewnia obecnie możliwości komunikacji za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Nie udostępniamy również żadnych aplikacji mobilnych.
Zapewnienie dostępności serwisów to proces. Staramy się zapewnić dostępność i użyteczność naszej strony, w przypadku uwag prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie - Edytą Lelek, adres e-mail: elelek@ank.gov.pl, tel. +48 12 422 40 94 wewn. 25