Ćwiczenie 33

vertical

1.

1. Iidem qui supra Grato animo suscipientes studium spectabilis

2.

2. Christopheri Kranz Consulis Cracoviensis qui sumptum et operam pro

3.

3. comparandis sigillis antiquis Civitatis ad recentiorem formam cum aqui

4.

4. la in medio portae excudendis sponte nec benevole obtulit idque

5.

5. negocium in honorem Civitatis huius metropolitanae vergat con

6.

6. sensum super comparationem eiusmodi sigillorum duarum nempe maioris

7.

7. et minoris unanimibus votis et sententiis suis contulerunt et confe

8.

8. runt praesentibus ad praemissa mediantibus

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze. Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. Nie stosuj nawiasów kwadratowych dla zaznaczenia dodatkowych liter, uzupełniających skrót.
   
 6. Zapis liter u i v - w tekstach łacińskich często stosowane są one wymiennie lub zapisywane wręcz w identyczny sposób. Dokonując odczytu, należy zastosować zapis zgodny z rzeczywistym, fonetycznym brzmieniem słowa.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać w Zasadach dokonywania transkrypcji.

Pomocne wskazówki

1. W tym dokumencie pojawia się dużo skrótów, ich odczytanie ułatwi znajomość języka łacińskiego. Pamiętaj, że pod przyciskiem Użyte skróty znajdziesz zestaw skrótów, zastosowanych przez pisarza. Po ogólne informacje na temat sposobów skracania wyrazów, sięgnij tutaj.

2. Pisarz zapisał skrót et na kilka różnych sposobów.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 33

Wzornik liter

a
a
b
b
c
c
C
C
d
d
e
e
f
f
g
g
G
G
h
h
i
i
I
I
k
k
l
l
m
m
n
n
o
o
p
p
q
q
r
r
s
s
S
S
t
t
u
u
v
v

Ćwiczenie 33

Użyte skróty

comparatione[m]
comparatione[m]
consensu[m]
consensu[m]
Cons[ulis]
Cons[ulis]
Crac[oviensis]
Crac[oviensis]
duaru[m]
duaru[m]
et
et
forma[m]
forma[m]
hui[us]
hui[us]
idq[ue]
idq[ue]
Iid[em]
Iid[em]
m[aio]ris
m[aio]ris
mediantib[us]
mediantib[us]
ne[c]
ne[c]
negociu[m]
negociu[m]
p[rae]missa
p[rae]missa
p[raese]ntib[us]
p[raese]ntib[us]
s[e]n[t]iis
s[e]n[t]iis
sigilloru[m]
sigilloru[m]
spect[abi]lis
spect[abi]lis
studiu[m]
studiu[m]
sup[er]
sup[er]
sup[ra]
sup[ra]
unanimib[us]
unanimib[us]
vot[is]
vot[is]